Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Assassin's Creed Shadows
HQ

Assassin’s Creed Shadows đã được công bố

Trò chơi, trước đây được gọi là Codename Red, sẽ được giới thiệu nhiều hơn vào ngày 15 tháng 5.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm